Dronryp, Harnzertrekwei 1

9035 AV DRONRYP
€ 525.000 excl. BTW k.k.

Namens opdrachtgever wordt te koop aangeboden een perceel grond, groot 6.475 m2, met daarop een bedrijfscomplex. Het geheel ligt nabij open vaarwater nabij het Van Harinxmakanaal aan de opvaart naar Dronrijp.

 

Het gehele complex (bouwjaar 1996) is samengesteld uit 4 bedrijfshallen en een aangebouwd kantoor.
De grote loods aan de entreezijde heeft een oppervlakte van 714 m2.
Aan de achterzijde bevinden zich 3 geschakelde hallen van ieder 320 m2.
Het kantoor is gebouwd in 2 verdiepingen:
° een begane grond van 95 m2 en
° een etage van 98 m2.
Alle gebouwen staan onderling met elkaar in verbinding maar kunnen indien gewenst worden opgesplitst in zelfstandige eenheden bij verkoop of verhuur.
Tevens staat achter de bedrijfsloodsen nog een Romneyloods, groot 280 m2.

 

Locatie

Dronrijp ligt aan de A-31, de snelweg tussen Leeuwarden en Harlingen.
Het aangeboden object zelf is fraai gelegen nabij de opvaart naar Dronrijp, op korte afstand van het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en Franeker. Deze doorgaande vaarroute wordt zowel door de beroeps- als door de pleziervaart intensief bevaren.

 

Bouwkundige gegevens en bouwwijze

 

Voorste bedrijfshal (1):

Bouwjaar: 1996
Bouwwijze: staalskelet met een goothoogte ca. 6,2 meter en een nokhoogte van ca. 9,3 meter.
Gevels: geïsoleerde sandwichpanelen; ramen onder de dakgoot zijn uitgevoerd in dubbel glas
Fundering: onderheide ringbalkfundatie
Vloer: glad afgewerkte betonvloer, niet onderheid
Kapconstructie: zadeldak bekleed met metalen gecoate damwand profielplaat, waaronder Dupenal isolatieplaten die liggen op houten gordingen
Lengte x breedte: 30,40 bij 23,50 meter
Oppervlakte:
° VVO hal: 530 m2
° VVO magazijn/machinaal begane grond: 152 m2
° separate ruimten: 8 m2
° werkplaats verdieping: 160 m2 (houten verdiepingsvloer)
Maximale vloerbelasting: onbekend
Deuren: 4 overheaddeuren, breedte x hoogte: 3 deuren van 6 meter hoog en 5,5 meter breed; 1 deur van 4 x 4 meter

 

Bedrijfshallen 2, 3 en 4

Deze 3 bedrijfshallen zijn geschakeld. De bouwaard van deze hallen is gelijk aan die van de hiervoor beschreven bedrijfsloods, met dien verstande dat ze een goothoogte hebben van circa 5,1 meter en een nokhoogte van circa 7,12 meter.
De scheidingsmuren tussen deze hallen onderling en de inpandige scheidende wanden ten behoeve van magazijnen, opslag, etc. zijn uitgevoerd in kalkzandsteen en hout.
De hallen hebben ieder een afmeting van 22 x 15 meter en een VVO van 320 m2.

 

Kantoor

Het kantoorgedeelte is opgebouwd uit 2 verdiepingen en is gesitueerd in de binnenhoek van de hiervoor omschreven 4 hallen, waardoor deze ruimte vanuit alle 4 hallen optimaal bereikbaar is.
De begane grond is opgetrokken uit metselwerk (spouwmuren) en de verdieping uit houtskeletbouw bekleed met sandwichpanelen.
De dakbedekking van het zadeldak is gelijk aan die van de hiervoor omschreven hallen.

Op de begane grond is een ontvangstruimte met opgang naar de verdieping, een balie waarachter kantoren en een aparte kantoorruimte. Op de verdieping zijn twee in elkaar overlopende vertrekken alsmede een kantine gesitueerd.
Kantoren afmeting: 10,4 bij 10,4 meter; begane grond VVO 95 m2 en verdieping VVO 98 m2.

 

Romneyloods

Achter de bedrijfsloodsen staat een romneyloods, gebouwd op een vlakke betonvloer van 12,5 bij 22 meter. Deze is indertijd geplaatst op basis van een tijdelijke vergunning.

 

Buitenterrein

De oprit, entree en circa 14 parkeerplaatsen zijn geheel verhard middels betonnen stelconplaten en betonstraatklinkers.
Het opslagterrein aan de achterzijde van de 3 geschakelde bedrijfshallen is eveneens verhard middels stelconplaten (circa 2.400 m2).

 

Bijzondere erfdienstbaarheden

Het achtergelegen erf heeft recht van weg over het aangeboden terrein. De eigenaar van het aangeboden object dient deze weg te onderhouden.
Met betrekking tot alle zakelijke rechten, eventuele kwalitatieve verplichtingen en/of rechten en kettingbedingen, wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de laatst bekende notariële akte(s).

 

Bestemming

Het object valt onder het bestemmingsplan Dronrijp, vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Menaldumadeel op 1 november 2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 22 april 2008, en heeft hierin de bestemming Bedrijfsdoeleinden met de aanduiding b3 (categorie 3 bedrijven van de Staat van bedrijfsactiviteiten).

Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding: BP Dronryp 2018. De gemeenteraad zal in de loop van 2019 een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Mocht het worden vastgesteld dan zal het object hierin de enkelbestemming: Bedrijventerrein krijgen, met als nadere functieaanduiding: bedrijf tot en met categorie 3.2.

 

Activiteiten en gebruik

Het object leent zich bij uitstek als huisvesting voor een watersportonderneming. Het pand is gebouwd ten behoeve van jachtbouw en jachttimmerwerk. Het is echter ook geschikt voor andere doeleinden. Hierbij valt te denken aan een onderneming op het gebied van jachtverkoop, -makelaardij, onderhoud/reparatie en/of winterstalling van jachten. Dit laatste kan zowel binnen als buiten op het royale buitenterrein. In principe zijn ook andere bedrijven vallend binnen categorie 3 van de Staat van Bedrijven mogelijk.

 

Overige informatie

Het object is aangesloten op alle openbare nutsvoorzieningen zoals gas, elektra, water en riolering. De bedrijfshallen worden verwarmd door middel van een eigen verbrandingsinstallatie op houtmot met lucht-heaters. Het kantoor wordt verwarmd door middel van een CV-installatie (2018).

 

Bodemsituatie

Er is geen bodemonderzoeksrapport beschikbaar. Indien een koper kennis wil nemen van de bodemgesteldheid, dan zal hij op eigen kosten een onderzoek moeten laten uitvoeren. Op de website Bodemloket.nl staat dat het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek aangeeft dat de onderzoekslocatie voldoende is onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

 

Overdracht

Aanvaarding in overleg; kan op korte termijn.

 

Vrijblijvende aanbieding – voorbehouden

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Kaart